چقدر زیباست نگاه تو،چقدر پاک همه حرفات . . .

چقدر آروم نگام کردی،به آرومی صدام کردی

تورو میخام دنیامی،تویی که همه رویامی . . .

تورو که بهترین عشقی،تویی که عشقو یاد من دادی

http://axgig.com/images/14246151048963528317.jpg--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------