با این اشکهام بیدارم،بخاطرت بیدارم . . .

میبندم چشمهای خیس رو،تا شاید بیای به خوابم

هر چی که از عشقت دارم،چشمهاتو به یادم میارم

گوشه قلبتم باشم،به همین حست می بالم
 
http://axgig.com/images/52786470756535440242.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------