بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند !

نمیخواهم کسی شال گردن اضافی اش را . . .

به دور گردن احساسم بیندازد !

http://axgig.com/images/94715715137868680893.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif