مثل آهسته گذاشتن شاپرک لای کتاب،این ناز کشیدنت بعد از ویرانی ام  به درد نمی خورد!

http://axgig.com/images/67736862989379481440.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif