دلت را به هر کسی نسپار . . .

این روزها برخی ها

از سپرده ات هم بهره میخواهند . . .

http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2323/6967060-b.jpg