نگی که خودم میخواستم،که برم ازت جدا شم . . .

رفتنم دست خودم نیست،خدا خواسته که نباشم

نفسهای من فدای نفسهای سینه ی تو . . .

چیزهایی که دادم از دست،تو بساز دوباره از نو

http://axgig.com/images/08905670889565227442.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------