یه چند روزه که شانس به زندگیم رو کرده

تو همین مدت دلم،به داشتنت خو کرده . . .

یه چند روزه که چشمهام محو زیباییته

شیشه عمر من انگار چشمهای مشکیته . . .

http://axgig.com/images/22015907716722958062.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------