بی تفاوتم نسبت به قلب سردت

منو بی کسی دیوونه کرده . . .

دل به هر کسی دادم آخرش رفت

انگاری دنیا با من لج کرده . . .

http://axgig.com/images/42815840558756350012.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 http://axgig.com/images/77921704606359800230.gif

 http://axgig.com/images/72942795182811617480.gif